Polub nas na Facebooku

To kolejny apel do władz o wsparcie kobiet doświadczających przemocy i zapewnienie im stabilnego dostępu do specjalistycznej pomocy.

sorry
„I’m sorry” to akcja zainicjowana przez Centrum Praw Kobiet w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii STEP UP! (Następny krok – od słów do czynów!), zainicjowanej przez Europejską Sieć Kobiet przeciw Przemocy (WAVE), której celem jest zapewnienie kobietom, które doświadczyły przemocy bezpieczeństwa osobistego i dostępu do specjalistycznej pomocy.

Rozpocznie się 8 marca w Dniu Kobiet. W ramach akcji, Centrum Praw Kobiet po raz kolejny zaapeluje do polskich władz o zwiększenia nakładów na przeciwdziałanie i zwalczanie przemocy wobec kobiet oraz wprowadzenie rozwiązań, które skuteczniej chroniłyby kobiety przed przemocą. W tym szczególnie ważnym dla praw kobiet dniu, pracownice i wolontariuszki fundacji wręczą 460 posłom oraz przedstawicielom wybranych resortów bukiety ze znamiennym dla sytuacji wielu pokrzywdzonych kobiet napisem „Przepraszam, że żyję”. Do bukietów dołączony będzie apel o wprowadzenie zmian legislacyjnych mających m.in. na celu zapewnienie pokrzywdzonym kobietom stabilnego dostępu do specjalistycznej pomocy i przywrócenie finansowania dla Centrum Praw Kobiet.
Odmowa finansowania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym działań pomocowych Centrum Praw Kobiet godzi nie tyko w jedną z najbardziej doświadczonych w tym obszarze organizacji, ale przede wszystkim w kobiety, które szukają w niej wsparcia. Krzywdzone kobiety mają prawo do bezpieczeństwa osobistego i wsparcia ze strony wybranej placówki, a Państwo ma obowiązek zapewnić im możliwość realizacji należnych im praw.

Kampania jest odpowiedzią na kolejną odmowę Ministerstwa Sprawiedliwości finansowania Centrum Praw Kobiet z funduszu Pomocy Pokrzywdzonym. W 2016 roku w uzasadnieniu resort argumentował, że Centrum zawęża pomoc jedynie do kobiet, a im zależy na kompleksowej pomocy wszystkim pokrzywdzonym. W odmowie w 2017 MS odwołało się do karty oceny, której jak dotychczas Fundacja nie otrzymała i wskazało na możliwość ubiegania się o dotację w marcowym konkursie. W oczekiwaniu na kartę oceny i ogłoszenie nowego konkursu apelujemy o wprowadzenie w zarządzaniu Funduszem Pomocy Pokrzywdzonym takich zmian, które zapewnią kobietom doświadczającym różnych form przemocy dostęp do wybranej przez siebie oferty specjalistycznej pomocy oraz zagwarantują większą przejrzystość w dysponowaniu środkami z Funduszu.

Jak działać kiedy państwo nie zapewnia wystarczającej pomocy kobietom doświadczającym przemocy?

Mimo decyzji o nieprzyznaniu dotacji przez Ministerstwo Sprawiedliwości, CPK nie zamierza zawieszać swojej działalności i chce dalej realizować swoja misję. Będzie to możliwe dzięki wsparciu darczyńców oraz wolontariuszek i wolontariuszy. Aby zachęcić darczyńców do przekazania nawet drobnych datków powstała strona www.sorry.cpk.org.pl. Za jej pomocą można kupić bukiet wirtualny za dowolną kwotę i tym samym wesprzeć Centrum Praw Kobiet. Wszystkie darowizny przekazane w ten sposób będą przeznaczone w 100 % na działalność Fundacji.

Ponadto w ramach kampanii „I am sorry” można wesprzeć Centrum Praw Kobiet, kupując m.in. bukiet w kwiaciarni internetowej „Kwiatowa Przesyłka” 10% zysków uzyskanych ze sprzedaży kwiatów zostanie przekazane na rzecz Fundacji.

„Organizując tę kampanię, chcemy pokazać, że samo przepraszanie i deklaratywne wsparcie to o wiele za mało. Musimy przejść od słów do czynów. Tylko realne działania i finansowe wsparcie dadzą kobietom doświadczającym przemocy dostęp do specjalistycznej pomocy prawnej, psychologicznej oraz w razie potrzeby bezpieczny nocleg w prowadzonym przez Centrum Praw Kobiet schronisku. Dlatego prosimy o solidarność z kobietami doświadczającymi przemocy. Nie otrzymałyśmy dotacji, ale wierzymy, że z Twoją pomocą każda kobieta zgłaszająca się do Centrum Praw Kobiet będzie mogła otrzymać u nas realną pomoc i szansę na zmianę swojego życia i uwolnienie się od oprawcy” – powiedziała Urszula Nowakowska, szefowa Centrum Praw Kobiet.

Jak przyłączyć się do akcji?

Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia strony internetowej www.sorry.cpk.org.pl oraz polubienia profilu akcji na Facebooku i dzielenia się informacją o możliwościach wsparcia akcji w mediach społecznościowych. Kup wirtualny bukiet i zrób swój pierwszy krok, aby chronić kobiety doświadczające przemocy przed przemocą zapewniając im pomoc Centrum Praw Kobiet. Wesprzyj walkę z przemocą wobec kobiet – każda kwota może zmienić lub uratować ludzkie życie!

Przemoc wobec kobiet to poważny problem

Przemoc domowa i seksualna wobec kobiet to bardzo istotny problem społeczny o globalnym zasięgu. W 90–95% przypadków sprawcami przemocy w rodzinie są mężczyźni, a ofiarami kobiety. Jak stwierdza ONZ, przemoc wobec kobiet ma charakter prawdziwej epidemii.

Także w Polsce statystyki wciąż są zatrważające. Przemoc w rodzinie jest najczęściej popełnianym przestępstwem po przestępstwach przeciwko mieniu i życiu. Szacuje się, że do około 1/3 zabójstw w Polsce dochodzi w związku z przemocą w rodzinie. W raporcie „Stereotyp ponad Prawem” i opracowanym przez CPK dotyczącym zabójstw na tle przemocy w rodzinie szacuje, że w związku z przemocą w rodzinie życie może w Polsce traci nawet 400- 500 kobiet rocznie (zabójstwa, samobójstwa, samobójstwa rozszerzone, pobicia ze skutkiem śmiertelnym). Ponadto, Wg badań przeprowadzonych w 2010 r. przez TNS OBOP na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 60% respondentów przyznało, że wiedzą o przynajmniej jednej rodzinie w swoim najbliższym otoczeniu, w której dochodzi do przemocy wobec kobiet. Ponadto ,45% ogółu badanej populacji to osoby, które mieszkają lub w przeszłości mieszkały w gospodarstwie domowym, w którym dochodzi lub dochodziło do przemocy w rodzinie; ponad jedna piąta (22%) osobiście doświadczyła przemocy z rąk innego członka rodziny.

Te szokujące dane udowadniają jak ważna jest specjalistyczna pomoc ofiarom przemocy i wsparcie przez państwo organizacji, które tej pomocy udzielają.

Dodatkowe informacje:

Według standardów Rady Europy na 50 000 kobiet powinno przypadać jedna specjalistyczna placówka świadcząca wsparcie dla kobiet doświadczających przemocy. Prawo międzynarodowe, w tym konwencja Rady Europy dotycząca przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw zobowiązuje Państwa strony do ochrony kobiet jako grupy, która ze względu na swoją płeć jest w szczególności narażona m.in. na przemoc domową i seksualną do zapewnienia im dostępu do specjalistycznej pomocy.

Brak wyboru i dostępu do stabilnej oferty pomocowej naraża kobiety i ich dzieci na eskalację przemocy, sprawia, że wiele z nich traci zaufanie do Państwa i stworzonego przez nie systemu pomocy i niweczy efekty podejmowanych wcześniej działań. Kobiety pokrzywdzone nierzadko w kontaktach z placówkami, które nie specjalizują się w problematyce przemocy wobec kobiet narażone są na wtórną wiktymizację, która zniechęca je do szukania pomocy.

Źródło: http://www.cpk.org.pl/plik,200,stereotyp-raport-pdf.pdf
W Polsce brakuje specjalistycznych placówek świadczących pomoc kobietom doświadczającym przemocy, a te które mają wieloletnie doświadczenie muszą walczyć o przetrwanie. Wbrew temu co twierdziło, w ubiegłym roku Ministerstwo Sprawiedliwości, odmawiając Centrum Praw Kobiet dotacji pomoc skierowana tylko do kobiet doświadczających przemocy nie zawęża pomocy dla pokrzywdzonym. Tworzenie specjalistycznych placówek skierowanych tylko do kobiet doznających przemocy indywidualizuje pomoc i dostosowuje do potrzeb określonej kategorii pokrzywdzonych. Czyni ją również bardziej skuteczną. Za pomocą skierowaną tylko do kobiet doświadczających przemocy przemawia także to, że zwiększa ona poczucie bezpieczeństwa kobiet i zmniejsza ryzyko ich wtórnej wiktymizacji w kontaktach z nieprzeszkolonymi pracownikami oraz prawdopodobieństwo napotkania sprawcy, który może tam również szukać pomocy. Strategią wielu sprawców jest oskarżanie kobiet o przemoc wzajemną i tym samym neutralizowanie swojej odpowiedzialności za przemoc. Wiele kobiet, które doświadczyły przemocy, ma uraz do mężczyzn i bardzo sobie ceni placówki, gdzie mogą mieć kontakt tylko z kobietami, co buduje solidarność pomiędzy samymi kobietami. Placówka, w której kobiety mogą czuć się bezpiecznie, a ich potrzeby są zaspokajane zmniejsza ryzyko, że będą się one wycofywały np. z zeznań i wracały do sprawcy, co często im się zarzuca. Kobiety pokrzywdzone powinny mieć prawo wyboru, czy chcą skorzystać z pomocy specjalistycznej skierowanej tylko do kobiet, czy też ogólnej, a ich głos i preferencje powinny być uwzględniane przez organy władzy publicznej przy finansowaniu tego typu placówek.

***
O Centrum Praw Kobiet:

Centrum Praw Kobiet to miejsce dla wszystkich kobiet, które chcą lepszego życia dla siebie i swoich bliskich. Fundacja od ponad 20 lat pomaga kobietom, które doświadczają przemocy. Prawnicy i psycholodzy są z ofiarami przemocy podczas rozpraw sądowych, prowadzą terapie indywidualne i grupowe, a także pomagają stanąć na nogi po rozstaniu z oprawcą.
Więcej na: http://www.cpk.org.pl/