Weź udział w projekcie walki z rakiem szyjki macicy!

Polub nas na Facebooku

Projekt AURORA (Europejska sieć systemu obserwacji i kontroli raka szyjki macicy w nowych krajach członkowskich UE) jest 3-letnim projektem realizowanym przez Uniwersytet Łódzki w ramach unijnego programu Zdrowie.

images (6)W projekt zaangażowanych jest także 12 instytucji z innych krajów członkowskich UE m.in z Włoch, Łotwy, Rumuni, Bługarii, Cypru i Czech. Uniwersytet Łódzki jest partnerem projektu zaangażowanym we wszystkie z głównych zadań.

Rak szyjki macicy (RSM) jest nowotworem, którego występowanie i wskaźniki śmiertelności są znacznie wyższe w ‘nowych’ krajach członkowskich UE niż w krajach dawnej ‘piętnastki’. Analiza uwarunkowań rozpowszechniania się raka szyjki macicy, programów profilaktycznych ukierunkowanych na wczesne wykrywanie tego nowotworu oraz czynników utrudniających korzystanie z nich, jest niezbędnym etapem we wdrażaniu efektywnych strategii działania ukierunkowanych na przeciwdziałanie rakowi. Konsorcjum projektu podziela przekonanie, że zorganizowane programy profilaktyki i wczesnego wykrywania RSM mogą istotnie zmniejszyć częstość występowania tego nowotworu w Europie wśród kobiet w wieku rozrodczym. Stąd istotne jest zwiększanie dostępności i promowanie udziału w takich programach wśród jak najszerszego grona kobiet.

Cele projektu

Projekt zakłada wymianę doświadczeń w zakresie wprowadzania programów profilaktycznych oraz wypracowania efektywnych strategii ich promowania i wdrażania w nowych krajach członkowskich UE. Cele te zostały zoperacjonalizowane w postaci kilku kluczowych działań i zadań dla partnerów projektu, które prowadzić mają do uzyskania następujących mierzalnych rezultatów:

  • Cel 1 – analiza sytuacji epidemiologicznej dotyczącej RSM w państwach-partnerach projektu w oparciu o dostępną literaturę przedmiotu. Efektem jest obszerny raport opisujący epidemiologię RSM w państwach-partnerach projektu z uwzględnieniem realizowanych dotąd działań ukierunkowanych na badania profilaktyczne grup kobiet rzadko korzystających z takich badań, oraz stosowanych obecnie strategii promocyjnych.
  • Cel 2 – zidentyfikowanie dobrych praktyk dotyczących strategii zwalczania RSM oraz promowania profilaktyki. Punktem wyjścia są strategie i działania podejmowane w zakresie profilaktyki RSM oraz innych chorób nowotworowych w krajach wysokorozwiniętych. Analiza prowadzona przez partnerów projektu ma uwzględnić możliwości zastosowania tych strategii/działań w każdym z uczestniczących w projekcie krajów. Ponadto partnerzy projektu planują dokonać opisu i analizy działań ukierunkowanych na zapobieganie chorobom przewlekłym, prowadzonych już w ich krajach, z perspektywy możliwości ich zastosowania w przypadku raka szyjki macicy.
  • Cel 3 – przygotowanie programu szkoleniowego na temat raka szyjki macicy adresowanego do pracowników służby zdrowia i wdrożenie go w placówkach medycznych współpracujących z partnerami projektu.
  • Cel 4 – przygotowanie programu szkoleniowego na temat raka szyjki macicy adresowanego do działaczy społecznych i rzeczników profilaktyki oraz wdrożenie go w placówkach współpracujących z partnerami projektu.
  • Cel 5 – zorganizowanie platformy e-learningowej, poświęconej rakowi szyjki macicy, dostępnej dla użytkowników w krajach uczestniczących w projekcie. Zgodnie z założeniami projektu materiały dostępne na platformie mają umożliwić aktualizację informacji medycznych na temat RSM, jak i poszerzenie wiedzy i kompetencji w zakresie komunikowania się. W obu przypadkach wspomniane materiały są adresowane do pracowników służby zdrowia, jak i do działaczy społecznych i rzeczników
    Dotychczasowe rezultaty projektu osiągnięte przez konsorcjum w okresie pierwszych dwóch lat jego realizacji obejmują rezultaty szkoleniowe i naukowe