Regulamin

ZAMAWIANIE PRENUMERATY

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Regulamin – to spis reguł zamawiania Prenumeraty zawarty w niniejszy regulaminie,
 • Wydawnictwo – to Wydawnictwo GRAPHI PLUS z siedzibą w Warszawie, ul. Sieradzka 3, 01-263 Warszawa, które jest właścicielem czasopisma Veronique,
 • Prenumerator – osoba fizyczna, korzystająca z darmowej prenumeraty, którą otrzymuje drogą elektroniczną od Wydawnictwa,
 • Prenumerata – usługa świadczona przed Wydawnictwo zamawiana przez Prenumeratora,
 • Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

OPIS USŁUGI

 • Prenumerata jest dostępna całkowicie za darmo,
 • Prenumeratę można zamówić poprzez stronę internetową (www.veronique.pl),
 • Z prenumeraty można zrezygnować w każdej chwili, wysyłając rezygnację drogą elektroniczną na adres: prenumerata@veronique.pl,
 • Prenumerator może zamówić tylko jedną prenumeratę,
 • Prenumerata świadczona jest drogą elektroniczną zgodnie z Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331),
 • Do prawidłowego korzystania z Prenumeraty niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail,
 • Reklamacje powinny być przesyłane na adres: prenumerata@veronique.pl w formie elektronicznej, w treści wiadomości oznaczenie Prenumeratora (Imię i Nazwisko oraz adres elektroniczny),
 • Zamówienie Prenumeraty jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na wysyłanie informacji handlowych przez Wydawnictwo i partnerów oraz przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby marketingowe zgodne z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczna (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883),
 • Prenumerator ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, żądania ich usunięcia,
 • Dane Użytkowników nie są przez Wydawnictwo sprzedawane ani użyczane,

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Niniejszy regulamin udostępniony jest przez Wydawnictwo nieodpłatnie oraz dostępny do wglądu w siedzibie Wydawnictwa,
 • Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 01 marca 2011 roku

Redakcja Veronique